Traditional

雜言湖山歌送許鳴謙

湖中之山兮波上青,桂颯颯兮雨冥冥。
君歸兮春早,滿山兮碧草。
晨舂暮汲兮心何求,澗戶巖扉兮身自老。
東嶺西峰兮同白雲,雞鳴犬吠兮時相聞。
幽芳媚景兮當嘉月,踐石捫蘿兮恣超忽。
空山寂寂兮潁陽人,旦夕孤雲隨一身。

Simplified

杂言湖山歌送许鸣谦

湖中之山兮波上青,桂飒飒兮雨冥冥。
君归兮春早,满山兮碧草。
晨舂暮汲兮心何求,涧户岩扉兮身自老。
东岭西峰兮同白云,鸡鸣犬吠兮时相闻。
幽芳媚景兮当嘉月,践石扪萝兮恣超忽。
空山寂寂兮颍阳人,旦夕孤云随一身。

Pronunciation

zá yán hú shān gē sòng xǔ míng qiān

hú zhōng zhī shān xī bō shàng qīng , guì sà sà xī yǔ míng míng 。
jūn guī xī chūn zǎo , mǎn shān xī bì cǎo 。
chén chōng mù jí xī xīn hé qiú , jiàn hù yán fēi xī shēn zì lǎo 。
dōng lǐng xī fēng xī tóng bái yún , jī míng quǎn fèi xī shí xiāng wén 。
yōu fāng mèi jǐng xī dāng jiā yuè , jiàn shí mén luó xī zī chāo hū 。
kōng shān jì jì xī yǐng yáng rén , dàn xī gū yún suí yī shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.