Traditional

雜言示子聿

福莫大於不材之木,禍莫慘於自躍之金。
鶴生於野兮何有於軒?
桐爨則已兮豈慕為琴?
古今共戒玉自獻,卷舒要似雲無心。
廬室但取蔽風雨,衣食過足豈所欽。
我今余年忽八十,歸耕幸得安山林。
逢人雖嘆種種發,入塾尚憶青青衿。
吾兒殆可守孤學,相與竭力窮幽深。

Simplified

杂言示子聿

福莫大於不材之木,祸莫惨於自跃之金。
鹤生於野兮何有於轩?
桐爨则已兮岂慕为琴?
古今共戒玉自献,卷舒要似云无心。
庐室但取蔽风雨,衣食过足岂所钦。
我今余年忽八十,归耕幸得安山林。
逢人虽叹种种发,入塾尚忆青青衿。
吾儿殆可守孤学,相与竭力穷幽深。

Pronunciation

zá yán shì zǐ yù

fú mò dà yū bù cái zhī mù , huò mò cǎn yū zì yuè zhī jīn 。
hè shēng yū yě xī hé yǒu yū xuān ?
tóng cuàn zé yǐ xī qǐ mù wéi qín ?
gǔ jīn gòng jiè yù zì xiàn , juàn shū yào sì yún wú xīn 。
lú shì dàn qǔ bì fēng yǔ , yī shí guò zú qǐ suǒ qīn 。
wǒ jīn yú nián hū bā shí , guī gēng xìng dé ān shān lín 。
féng rén suī tàn zhǒng zhǒng fā , rù shú shàng yì qīng qīng jīn 。
wú ér dài kě shǒu gū xué , xiāng yǔ jié lì qióng yōu shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.