Traditional

雜詩四首

抱薰心常焦,舉旆心常搖。
天長地自久,歡樂能幾朝。
君看西陵樹,歌舞為誰嬌。
山閑苦積雨,木落悲時遽。
賞心凡幾人,良辰在何處。
觸石滿堂侈,灑我終夕慮。
客鳥懷主人,銜花未能去。
剖珠貴分明,琢玉思堅貞。
要君意如此,終始莫相輕。
問子青霞意,何事留朱軒。
自言心遠俗,未始跡辭喧。
過蒙良時幸,側息吏途煩。
簪纓非宿好,文史棄前言。
夕臥北窗下,夢歸南山園。
白雲慚幽谷,清風愧泉源。
十年茲賞廢,佳期今復存。
掛冠謝朝侶,星駕別君門。
默念群疑起,玄通百慮清。
初心滅陽艷,復見湛虛明。
悟滅心非盡,求虛見後生。
應將無住法,修到不成名。

Simplified

杂诗四首

抱薰心常焦,举旆心常摇。
天长地自久,欢乐能几朝。
君看西陵树,歌舞为谁娇。
山闲苦积雨,木落悲时遽。
赏心凡几人,良辰在何处。
触石满堂侈,洒我终夕虑。
客鸟怀主人,衔花未能去。
剖珠贵分明,琢玉思坚贞。
要君意如此,终始莫相轻。
问子青霞意,何事留朱轩。
自言心远俗,未始迹辞喧。
过蒙良时幸,侧息吏途烦。
簪缨非宿好,文史弃前言。
夕卧北窗下,梦归南山园。
白云惭幽谷,清风愧泉源。
十年兹赏废,佳期今复存。
挂冠谢朝侣,星驾别君门。
默念群疑起,玄通百虑清。
初心灭阳艳,复见湛虚明。
悟灭心非尽,求虚见后生。
应将无住法,修到不成名。

Pronunciation

zá shī sì shǒu

bào xūn xīn cháng jiāo , jǔ pèi xīn cháng yáo 。
tiān cháng dì zì jiǔ , huān lè néng jī zhāo 。
jūn kàn xī líng shù , gē wǔ wéi shuí jiāo 。
shān xián kǔ jī yǔ , mù luò bēi shí jù 。
shǎng xīn fán jī rén , liáng chén zài hé chǔ 。
chù shí mǎn táng chǐ , sǎ wǒ zhōng xī lǜ 。
kè niǎo huái zhǔ rén , xián huā wèi néng qù 。
pōu zhū guì fēn míng , zhuó yù sī jiān zhēn 。
yào jūn yì rú cǐ , zhōng shǐ mò xiāng qīng 。
wèn zǐ qīng xiá yì , hé shì liú zhū xuān 。
zì yán xīn yuǎn sú , wèi shǐ jì cí xuān 。
guò mēng liáng shí xìng , cè xī lì tú fán 。
zān yīng fēi sù hǎo , wén shǐ qì qián yán 。
xī wò běi chuāng xià , mèng guī nán shān yuán 。
bái yún cán yōu gǔ , qīng fēng kuì quán yuán 。
shí nián zī shǎng fèi , jiā qī jīn fù cún 。
guà guān xiè zhāo lǚ , xīng jià bié jūn mén 。
mò niàn qún yí qǐ , xuán tōng bǎi lǜ qīng 。
chū xīn miè yáng yàn , fù jiàn zhàn xū míng 。
wù miè xīn fēi jìn , qiú xū jiàn hòu shēng 。
yīng jiāng wú zhù fǎ , xiū dào bù chéng míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.