Traditional

雜賦

孤學違流俗,危機歷畏途。
逢人增戃怳,看鏡失膚腴。
閉戶書圍坐,移燈影向隅。
空懹四方誌,泯默死東吳。

Simplified

杂赋

孤学违流俗,危机历畏途。
逢人增戃怳,看镜失肤腴。
闭户书围坐,移灯影向隅。
空懹四方志,泯默死东吴。

Pronunciation

zá fù

gū xué wéi liú sú , wēi jī lì wèi tú 。
féng rén zēng tǎng huǎng , kàn jìng shī fū yú 。
bì hù shū wéi zuò , yí dēng yǐng xiàng yú 。
kōng ràng sì fāng zhì , mǐn mò sǐ dōng wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.