Traditional

雜賦

得雨郊原已遍耕,東家西舍多逢迎。
前山雲起樹無影,別浦潮生船有聲。

Simplified

杂赋

得雨郊原已遍耕,东家西舍多逢迎。
前山云起树无影,别浦潮生船有声。

Pronunciation

zá fù

dé yǔ jiāo yuán yǐ biàn gēng , dōng jiā xī shè duō féng yíng 。
qián shān yún qǐ shù wú yǐng , bié pǔ cháo shēng chuán yǒu shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.