Traditional

雜題

野花紅碧自爭春,村酒酸甜也醉人。
解放船頭便千裏,不愁無處著閑身。

Simplified

杂题

野花红碧自争春,村酒酸甜也醉人。
解放船头便千里,不愁无处著闲身。

Pronunciation

zá tí

yě huā hóng bì zì zhēng chūn , cūn jiǔ suān tián yě zuì rén 。
jiě fàng chuán tóu biàn qiān lǐ , bù chóu wú chǔ zhù xián shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.