Traditional

雜題

釣魚吹笛本閑身,正坐微官白發新。
著屐此生猶幾緉,可令復踏九衢塵?

Simplified

杂题

钓鱼吹笛本闲身,正坐微官白发新。
著屐此生犹几緉,可令复踏九衢尘?

Pronunciation

zá tí

diào yú chuī dí běn xián shēn , zhèng zuò wēi guān bái fā xīn 。
zhù jī cǐ shēng yóu jī liǎng , kě líng fù tà jiǔ qú chén ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.