Traditional

雜題

年來世事掃除盡,猶有閑吟頗自奇。
安得陟厘九萬個,為君盡寫暮年詩?

Simplified

杂题

年来世事扫除尽,犹有闲吟颇自奇。
安得陟厘九万个,为君尽写暮年诗?

Pronunciation

zá tí

nián lái shì shì sǎo chú jìn , yóu yǒu xián yín pō zì qí 。
ān dé zhì lí jiǔ wàn gè , wéi jūn jìn xiě mù nián shī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.