Traditional

雜題

山家貧甚亦支撐,時撫桐孫一再行。
朝甑米空烹芋粥,夜缸油盡點松明。

Simplified

杂题

山家贫甚亦支撑,时抚桐孙一再行。
朝甑米空烹芋粥,夜缸油尽点松明。

Pronunciation

zá tí

shān jiā pín shèn yì zhī chēng , shí fǔ tóng sūn yī zài xíng 。
zhāo zèng mǐ kōng pēng yù zhōu , yè gāng yóu jìn diǎn sōng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.