Traditional

權攝昭應,早秋書事,寄元拾遺兼呈李司錄

夏閏秋候早,七月風騷騷。
渭川煙景晚,驪山宮殿高。
丹殿子司諫,赤縣我徒勞。
相去半日程,不得同遊遨。
到官來十日,覽鏡生二毛。
可憐趨走吏,塵土滿青袍。
郵傳擁兩驛,簿書堆六曹。
為問綱紀掾,何必使鉛刀?

Simplified

权摄昭应,早秋书事,寄元拾遗兼呈李司录

夏闰秋候早,七月风骚骚。
渭川烟景晚,骊山宫殿高。
丹殿子司谏,赤县我徒劳。
相去半日程,不得同游遨。
到官来十日,览镜生二毛。
可怜趋走吏,尘土满青袍。
邮传拥两驿,簿书堆六曹。
为问纲纪掾,何必使铅刀?

Pronunciation

quán shè zhāo yīng , zǎo qiū shū shì , jì yuán shí yí jiān chéng lǐ sī lù

xià rùn qiū hòu zǎo , qī yuè fēng sāo sāo 。
wèi chuān yān jǐng wǎn , lí shān gōng diàn gāo 。
dān diàn zǐ sī jiàn , chì xiàn wǒ tú láo 。
xiāng qù bàn rì chéng , bù dé tóng yóu áo 。
dào guān lái shí rì , lǎn jìng shēng èr máo 。
kě lián qū zǒu lì , chén tǔ mǎn qīng páo 。
yóu chuán yōng liǎng yì , bù shū duī liù cáo 。
wéi wèn gāng jì yuàn , hé bì shǐ qiān dāo ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.