Traditional

李二侍禦丹陽東去新亭

姑蘇東望海陵間,幾度裁書信未還。
長在府中持白簡,豈知天畔有青山。
人歸極浦寒流廣,雁下平蕪秋野閑。
舊日新亭更攜手,他鄉風景亦相關。

Simplified

李二侍御丹阳东去新亭

姑苏东望海陵间,几度裁书信未还。
长在府中持白简,岂知天畔有青山。
人归极浦寒流广,雁下平芜秋野闲。
旧日新亭更携手,他乡风景亦相关。

Pronunciation

lǐ èr shì yù dān yáng dōng qù xīn tíng

gū sū dōng wàng hǎi líng jiān , jī dù cái shū xìn wèi huán 。
cháng zài fǔ zhōng chí bái jiǎn , qǐ zhī tiān pàn yǒu qīng shān 。
rén guī jí pǔ hán liú guǎng , yàn xià píng wú qiū yě xián 。
jiù rì xīn tíng gēng xié shǒu , tā xiāng fēng jǐng yì xiāng guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.