Traditional

李供奉彈箜篌歌

國府樂手彈箜篌,赤黃絳索金鎝頭。
早晨有敕鴛鴦殿,夜靜遂歌明月樓。
起坐可憐能抱撮,大指調弦中指撥。
腕頭花落舞制裂,手下鳥驚飛撥剌。
珊瑚席,一聲一聲鳴錫錫;羅綺屏,一弦一弦如撼鈴。
急彈好,遲亦好;宜遠聽,宜近聽。
左手低,右手舉,易調移音天賜與。
大弦似秋雁,聯聯度隴關;小弦似春燕,喃喃向人語。
手頭疾,腕頭軟,來來去去如風卷。
聲清泠泠鳴索索,垂珠碎玉空中落。
美女爭窺玳瑁簾,聖人卷上真珠箔。
大弦長,小弦短,小弦緊快大弦緩。
初調鏘鏘似鴛鴦水上弄新聲,入深似太清仙鶴遊秘館。
李供奉,儀容質,身才稍稍六尺一。
在外不曾輒教人,內裏聲聲不遣出。
指剝蔥,腕削玉,饒鹽饒醬五味足。
弄調人間不識名,彈盡天下崛奇曲。
胡曲漢曲聲皆好,彈著曲髓曲肝腦。
往往從空入戶來,瞥瞥隨風落春草。
草頭隻覺風吹入,風來草即隨風立。
草亦不知風到來,風亦不知聲緩急。
爇玉燭,點銀燈;光照手,實可憎。
隻照箜篌弦上手,不照箜篌聲裏能。
馳鳳闕,拜鸞殿,天子一日一回見。
王侯將相立馬迎,巧聲一日一回變。
實可重,不惜千金買一弄。
銀器胡瓶馬上馱,瑞錦輕羅滿車送。
此州好手非一國,一國東西盡南北。
除卻天上化下來,若向人間實難得。

Simplified

李供奉弹箜篌歌

国府乐手弹箜篌,赤黄绦索金鎝头。
早晨有敕鸳鸯殿,夜静遂歌明月楼。
起坐可怜能抱撮,大指调弦中指拨。
腕头花落舞制裂,手下鸟惊飞拨剌。
珊瑚席,一声一声鸣锡锡;罗绮屏,一弦一弦如撼铃。
急弹好,迟亦好;宜远听,宜近听。
左手低,右手举,易调移音天赐与。
大弦似秋雁,联联度陇关;小弦似春燕,喃喃向人语。
手头疾,腕头软,来来去去如风卷。
声清泠泠鸣索索,垂珠碎玉空中落。
美女争窥玳瑁帘,圣人卷上真珠箔。
大弦长,小弦短,小弦紧快大弦缓。
初调锵锵似鸳鸯水上弄新声,入深似太清仙鹤游秘馆。
李供奉,仪容质,身才稍稍六尺一。
在外不曾辄教人,内里声声不遣出。
指剥葱,腕削玉,饶盐饶酱五味足。
弄调人间不识名,弹尽天下崛奇曲。
胡曲汉曲声皆好,弹著曲髓曲肝脑。
往往从空入户来,瞥瞥随风落春草。
草头只觉风吹入,风来草即随风立。
草亦不知风到来,风亦不知声缓急。
爇玉烛,点银灯;光照手,实可憎。
只照箜篌弦上手,不照箜篌声里能。
驰凤阙,拜鸾殿,天子一日一回见。
王侯将相立马迎,巧声一日一回变。
实可重,不惜千金买一弄。
银器胡瓶马上驮,瑞锦轻罗满车送。
此州好手非一国,一国东西尽南北。
除却天上化下来,若向人间实难得。

Pronunciation

lǐ gōng fèng dàn kōng hóu gē

guó fǔ lè shǒu dàn kōng hóu , chì huáng tāo suǒ jīn dā tóu 。
zǎo chén yǒu chì yuān yāng diàn , yè jìng suì gē míng yuè lóu 。
qǐ zuò kě lián néng bào cuō , dà zhǐ diào xián zhōng zhǐ bō 。
wàn tóu huā luò wǔ zhì liè , shǒu xià niǎo jīng fēi bō là 。
shān hú xí , yī shēng yī shēng míng xī xī û luó qǐ píng , yī xián yī xián rú hàn líng 。
jí dàn hǎo , chí yì hǎo û yí yuǎn tīng , yí jìn tīng 。
zuǒ shǒu dī , yòu shǒu jǔ , yì diào yí yīn tiān cì yǔ 。
dà xián sì qiū yàn , lián lián dù lǒng guān û xiǎo xián sì chūn yàn , nán nán xiàng rén yǔ 。
shǒu tóu jí , wàn tóu ruǎn , lái lái qù qù rú fēng juàn 。
shēng qīng líng líng míng suǒ suǒ , chuí zhū suì yù kōng zhōng luò 。
měi nǚ zhēng kuī dài mào lián , shèng rén juàn shàng zhēn zhū bó 。
dà xián cháng , xiǎo xián duǎn , xiǎo xián jǐn kuài dà xián huǎn 。
chū diào qiāng qiāng sì yuān yāng shuǐ shàng nòng xīn shēng , rù shēn sì tài qīng xiān hè yóu mì guǎn 。
lǐ gōng fèng , yí róng zhì , shēn cái shāo shāo liù chǐ yī 。
zài wài bù zēng zhé jiào rén , nèi lǐ shēng shēng bù qiǎn chū 。
zhǐ bāo cōng , wàn xiāo yù , ráo yán ráo jiàng wǔ wèi zú 。
nòng diào rén jiān bù shí míng , dàn jìn tiān xià jué qí qū 。
hú qū hàn qū shēng jiē hǎo , dàn zhù qū suǐ qū gān nǎo 。
wǎng wǎng cóng kōng rù hù lái , piē piē suí fēng luò chūn cǎo 。
cǎo tóu zhī jué fēng chuī rù , fēng lái cǎo jí suí fēng lì 。
cǎo yì bù zhī fēng dào lái , fēng yì bù zhī shēng huǎn jí 。
ruò yù zhú , diǎn yín dēng û guāng zhào shǒu , shí kě zēng 。
zhī zhào kōng hóu xián shàng shǒu , bù zhào kōng hóu shēng lǐ néng 。
chí fèng què , bài luán diàn , tiān zǐ yī rì yī huí jiàn 。
wáng hóu jiāng xiāng lì mǎ yíng , qiǎo shēng yī rì yī huí biàn 。
shí kě zhòng , bù xī qiān jīn mǎi yī nòng 。
yín qì hú píng mǎ shàng tuó , ruì jǐn qīng luó mǎn chē sòng 。
cǐ zhōu hǎo shǒu fēi yī guó , yī guó dōng xī jìn nán běi 。
chú què tiān shàng huà xià lái , ruò xiàng rén jiān shí nán dé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.