Traditional

李十一舍人松園飲小酎酒,得元八侍禦詩,敘

愛酒舍人開小酌,能文禦史寄新詩。
亂松園裏醉相憶,古柏廳前忙不知。
早夏我當逃暑日,晚衙君是慮囚時。
唯應清夜無公事,新草亭中好一期。
[元於升平宅新立草亭。
]

Simplified

李十一舍人松园饮小酎酒,得元八侍御诗,叙

爱酒舍人开小酌,能文御史寄新诗。
乱松园里醉相忆,古柏厅前忙不知。
早夏我当逃暑日,晚衙君是虑囚时。
唯应清夜无公事,新草亭中好一期。
[元于升平宅新立草亭。
]

Pronunciation

lǐ shí yī shè rén sōng yuán yǐn xiǎo zhòu jiǔ , dé yuán bā shì yù shī , xù

ài jiǔ shè rén kāi xiǎo zhuó , néng wén yù shǐ jì xīn shī 。
luàn sōng yuán lǐ zuì xiāng yì , gǔ bǎi tīng qián máng bù zhī 。
zǎo xià wǒ dāng táo shǔ rì , wǎn yá jūn shì lǜ qiú shí 。
wéi yīng qīng yè wú gōng shì , xīn cǎo tíng zhōng hǎo yī qī 。
[ yuán yú shēng píng zhái xīn lì cǎo tíng 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.