Traditional

李工部挽歌三首

錦帳為郎日,金門待詔時。
楊宮先上賦,柏殿幾連詩。
瞬息琴歌斷,淒涼簫挽悲。
那堪霸陵岸,回首望京師。
宅兆西陵上,平生雅誌從。
城臨丹闕近,山望白雲重。
會葬知元伯,看碑識蔡邕。
無由接神理,揮涕向青松。
常時好賓客,永日對弦歌。
是日歸泉下,傷心無奈何。
墓庭人已散,祭處鳥來處。
碑石生苔蘚,榮名豈復多。

Simplified

李工部挽歌三首

锦帐为郎日,金门待诏时。
杨宫先上赋,柏殿几连诗。
瞬息琴歌断,凄凉箫挽悲。
那堪霸陵岸,回首望京师。
宅兆西陵上,平生雅志从。
城临丹阙近,山望白云重。
会葬知元伯,看碑识蔡邕。
无由接神理,挥涕向青松。
常时好宾客,永日对弦歌。
是日归泉下,伤心无奈何。
墓庭人已散,祭处鸟来处。
碑石生苔藓,荣名岂复多。

Pronunciation

lǐ gōng bù wǎn gē sān shǒu

jǐn zhàng wéi láng rì , jīn mén dài zhào shí 。
yáng gōng xiān shàng fù , bǎi diàn jī lián shī 。
shùn xī qín gē duàn , qī liáng xiāo wǎn bēi 。
nà kān bà líng àn , huí shǒu wàng jīng shī 。
zhái zhào xī líng shàng , píng shēng yǎ zhì cóng 。
chéng lín dān què jìn , shān wàng bái yún zhòng 。
huì zàng zhī yuán bó , kàn bēi shí cài yōng 。
wú yóu jiē shén lǐ , huī tì xiàng qīng sōng 。
cháng shí hǎo bīn kè , yǒng rì duì xián gē 。
shì rì guī quán xià , shāng xīn wú nài hé 。
mù tíng rén yǐ sàn , jì chǔ niǎo lái chǔ 。
bēi shí shēng tái xiǎn , róng míng qǐ fù duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.