Traditional

李湖州孺人彈箏歌

武帝升天留法曲,淒情掩抑弦柱促。
上陽宮人怨青苔,此夜想夫憐碧玉。
思婦高樓刺壁窺,愁猿叫月鸚呼兒。
寸心十指有長短,妙入神處無人知。
獨把梁州凡幾拍,風沙對面胡秦隔。
聽中忘卻前溪碧,醉後猶疑邊草白。

Simplified

李湖州孺人弹筝歌

武帝升天留法曲,凄情掩抑弦柱促。
上阳宫人怨青苔,此夜想夫怜碧玉。
思妇高楼刺壁窥,愁猿叫月鹦呼儿。
寸心十指有长短,妙入神处无人知。
独把梁州凡几拍,风沙对面胡秦隔。
听中忘却前溪碧,醉后犹疑边草白。

Pronunciation

lǐ hú zhōu rú rén dàn zhēng gē

wǔ dì shēng tiān liú fǎ qū , qī qíng yǎn yì xián zhù cù 。
shàng yáng gōng rén yuàn qīng tái , cǐ yè xiǎng fū lián bì yù 。
sī fù gāo lóu cì bì kuī , chóu yuán jiào yuè yīng hū ér 。
cùn xīn shí zhǐ yǒu cháng duǎn , miào rù shén chǔ wú rén zhī 。
dú bǎ liáng zhōu fán jī pāi , fēng shā duì miàn hú qín gé 。
tīng zhōng wàng què qián xī bì , zuì hòu yóu yí biān cǎo bái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.