Traditional

李留守相公見過,池上泛舟,舉酒話及翰林舊

引棹尋池岸,移尊就菊叢。
何言濟川後,相訪釣船中。
白首故情在,青雲往事空。
同時六學士,五相一漁翁。

Simplified

李留守相公见过,池上泛舟,举酒话及翰林旧

引棹寻池岸,移尊就菊丛。
何言济川后,相访钓船中。
白首故情在,青云往事空。
同时六学士,五相一渔翁。

Pronunciation

lǐ liú shǒu xiāng gōng jiàn guò , chí shàng fàn zhōu , jǔ jiǔ huà jí hàn lín jiù

yǐn zhào xún chí àn , yí zūn jiù jú cóng 。
hé yán jì chuān hòu , xiāng fǎng diào chuán zhōng 。
bái shǒu gù qíng zài , qīng yún wǎng shì kōng 。
tóng shí liù xué shì , wǔ xiāng yī yú wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.