Traditional

李都尉古劍

古劍寒黯黯,鑄來幾千秋。
白光納日月,紫氣排鬥牛。
有客借一觀,愛之不敢求。
湛然玉匣中,秋水澄不流。
至寶有本性,精剛無與儔。
可使寸寸折,不能繞指柔。
願快直士心,將斷佞臣頭。
不願報小怨,夜半刺私仇。
勸君慎所用,無作神兵羞。

Simplified

李都尉古剑

古剑寒黯黯,铸来几千秋。
白光纳日月,紫气排斗牛。
有客借一观,爱之不敢求。
湛然玉匣中,秋水澄不流。
至宝有本性,精刚无与俦。
可使寸寸折,不能绕指柔。
愿快直士心,将断佞臣头。
不愿报小怨,夜半刺私仇。
劝君慎所用,无作神兵羞。

Pronunciation

lǐ dū wèi gǔ jiàn

gǔ jiàn hán àn àn , zhù lái jī qiān qiū 。
bái guāng nà rì yuè , zǐ qì pái dǒu niú 。
yǒu kè jiè yī guān , ài zhī bù gǎn qiú 。
zhàn rán yù xiá zhōng , qiū shuǐ chéng bù liú 。
zhì bǎo yǒu běn xìng , jīng gāng wú yǔ chóu 。
kě shǐ cùn cùn zhē , bù néng rào zhǐ róu 。
yuàn kuài zhí shì xīn , jiāng duàn nìng chén tóu 。
bù yuàn bào xiǎo yuàn , yè bàn cì sī chóu 。
quàn jūn shèn suǒ yòng , wú zuò shén bīng xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.