Traditional

杏為梁-刺居處僭也

右為梁,桂為柱,何人堂室李開府。
碧砌紅軒色未幹,去年身歿今移主。
高其墻,大其門,誰家第宅盧將軍。
素泥朱版光未滅,今日官收別賜人。
開府之堂將軍宅,造未成時頭已白。
逆旅重居逆旅中,心是主人身是客。
更有愚夫念身後,心雖甚長計非久。
窮奢極麗越規模,付子傳孫令保守。
莫教門外過客聞,撫掌回頭笑殺君。
君不見馬家宅,尚猶存,宅門題作奉誠園。
君不見魏家宅,屬他人,詔贖賜還五代孫。
儉存奢失今在目,安用高墻圍大屋。

Simplified

杏为梁-刺居处僭也

右为梁,桂为柱,何人堂室李开府。
碧砌红轩色未干,去年身殁今移主。
高其墙,大其门,谁家第宅卢将军。
素泥朱版光未灭,今日官收别赐人。
开府之堂将军宅,造未成时头已白。
逆旅重居逆旅中,心是主人身是客。
更有愚夫念身后,心虽甚长计非久。
穷奢极丽越规模,付子传孙令保守。
莫教门外过客闻,抚掌回头笑杀君。
君不见马家宅,尚犹存,宅门题作奉诚园。
君不见魏家宅,属他人,诏赎赐还五代孙。
俭存奢失今在目,安用高墙围大屋。

Pronunciation

xìng wéi liáng í cì jū chǔ jiàn yě

yòu wéi liáng , guì wéi zhù , hé rén táng shì lǐ kāi fǔ 。
bì qì hóng xuān sè wèi gān , qù nián shēn mò jīn yí zhǔ 。
gāo qí qiáng , dà qí mén , shuí jiā dì zhái lú jiāng jūn 。
sù ní zhū bǎn guāng wèi miè , jīn rì guān shōu bié cì rén 。
kāi fǔ zhī táng jiāng jūn zhái , zào wèi chéng shí tóu yǐ bái 。
nì lǚ zhòng jū nì lǚ zhōng , xīn shì zhǔ rén shēn shì kè 。
gēng yǒu yú fū niàn shēn hòu , xīn suī shèn cháng jì fēi jiǔ 。
qióng shē jí lì yuè guī mó , fù zǐ chuán sūn líng bǎo shǒu 。
mò jiào mén wài guò kè wén , fǔ zhǎng huí tóu xiào shā jūn 。
jūn bù jiàn mǎ jiā zhái , shàng yóu cún , zhái mén tí zuò fèng chéng yuán 。
jūn bù jiàn wèi jiā zhái , shǔ tā rén , zhào shú cì huán wǔ dài sūn 。
jiǎn cún shē shī jīn zài mù , ān yòng gāo qiáng wéi dà wū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.