Traditional

村中留李三固言宿

平生早遊宦,不道無親故。
如我與君心,相知應有數。
春明門前別,金氏陂中遇。
村酒兩三杯,相留寒日暮。
勿嫌村酒薄,聊酌論心素。
請君少踟躕,系馬門前樹。
明年身若健,便擬江湖去。
他日縱相思,知君無覓處。
後會既茫茫,今宵君且住。

Simplified

村中留李三固言宿

平生早游宦,不道无亲故。
如我与君心,相知应有数。
春明门前别,金氏陂中遇。
村酒两三杯,相留寒日暮。
勿嫌村酒薄,聊酌论心素。
请君少踟蹰,系马门前树。
明年身若健,便拟江湖去。
他日纵相思,知君无觅处。
后会既茫茫,今宵君且住。

Pronunciation

cūn zhōng liú lǐ sān gù yán sù

píng shēng zǎo yóu huàn , bù dào wú qīn gù 。
rú wǒ yǔ jūn xīn , xiāng zhī yīng yǒu shù 。
chūn míng mén qián bié , jīn shì bēi zhōng yù 。
cūn jiǔ liǎng sān bēi , xiāng liú hán rì mù 。
wù xián cūn jiǔ báo , liáo zhuó lùn xīn sù 。
qǐng jūn shǎo chí chú , xì mǎ mén qián shù 。
míng nián shēn ruò jiàn , biàn nǐ jiāng hú qù 。
tā rì zòng xiāng sī , zhī jūn wú mì chǔ 。
hòu huì jì máng máng , jīn xiāo jūn qiě zhù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.