Traditional

村人學解嘲人語

綿絹,割兩耳,隻有面。

Simplified

村人学解嘲人语

绵绢,割两耳,只有面。

Pronunciation

cūn rén xué jiě cháo rén yǔ

mián juàn , gē liǎng ěr , zhī yǒu miàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.