Traditional

村夜

霜草蒼蒼蟲切切,村南村北行人絕。
獨出前門望野田,月明蕎麥花如雪。

Simplified

村夜

霜草苍苍虫切切,村南村北行人绝。
独出前门望野田,月明荞麦花如雪。

Pronunciation

cūn yè

shuāng cǎo cāng cāng chóng qiē qiē , cūn nán cūn běi xíng rén jué 。
dú chū qián mén wàng yě tián , yuè míng qiáo mài huā rú xuě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.