Traditional

村居二首

田園莽蒼經春早,籬落蕭條盡日風。
若問經過談笑者,不過田舍白頭翁。
門閉仍逢雪,廚寒未起煙。
貧家重寥落,半為日高眠。

Simplified

村居二首

田园莽苍经春早,篱落萧条尽日风。
若问经过谈笑者,不过田舍白头翁。
门闭仍逢雪,厨寒未起烟。
贫家重寥落,半为日高眠。

Pronunciation

cūn jū èr shǒu

tián yuán mǎng cāng jīng chūn zǎo , lí luò xiāo tiáo jìn rì fēng 。
ruò wèn jīng guò tán xiào zhě , bù guò tián shè bái tóu wēng 。
mén bì réng féng xuě , chú hán wèi qǐ yān 。
pín jiā zhòng liáo luò , bàn wéi rì gāo mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.