Traditional

村居苦寒

八年十二月,五日雪紛紛。
竹柏皆凍死,況彼無衣民!
回觀村閭間,十室八九貧。
北風利如劍,布絮不蔽身。
唯燒蒿棘火,愁坐夜待晨。
乃知大寒歲,農者尤苦辛。
顧我當此日,草堂深掩門。
褐裘覆絁被,坐臥有余溫。
幸免饑凍苦,又無壟畝勤。
念彼深可愧,自問是何人。

Simplified

村居苦寒

八年十二月,五日雪纷纷。
竹柏皆冻死,况彼无衣民!
回观村闾间,十室八九贫。
北风利如剑,布絮不蔽身。
唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨。
乃知大寒岁,农者尤苦辛。
顾我当此日,草堂深掩门。
褐裘覆絁被,坐卧有余温。
幸免饥冻苦,又无垄亩勤。
念彼深可愧,自问是何人。

Pronunciation

cūn jū kǔ hán

bā nián shí èr yuè , wǔ rì xuě fēn fēn 。
zhú bǎi jiē dòng sǐ , kuàng bǐ wú yī mín !
huí guān cūn lǘ jiān , shí shì bā jiǔ pín 。
běi fēng lì rú jiàn , bù xù bù bì shēn 。
wéi shāo hāo jí huǒ , chóu zuò yè dài chén 。
nǎi zhī dà hán suì , nóng zhě yóu kǔ xīn 。
gù wǒ dāng cǐ rì , cǎo táng shēn yǎn mén 。
hè qiú fù shī bèi , zuò wò yǒu yú wēn 。
xìng miǎn jī dòng kǔ , yòu wú lǒng mǔ qín 。
niàn bǐ shēn kě kuì , zì wèn shì hé rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.