Traditional

村居

黍酒濃浮甕,瓜葅綠映盤。
老便藜粥美,病喜粟漿酸。
紗帽新裁穩,絁袍舊制寬。
村居亦何好?
聊用發詩端。

Simplified

村居

黍酒浓浮瓮,瓜葅绿映盘。
老便藜粥美,病喜粟浆酸。
纱帽新裁稳,絁袍旧制宽。
村居亦何好?
聊用发诗端。

Pronunciation

cūn jū

shǔ jiǔ nóng fú wèng , guā zū lǜ yìng pán 。
lǎo biàn lí zhōu měi , bìng xǐ sù jiāng suān 。
shā mào xīn cái wěn , shī páo jiù zhì kuān 。
cūn jū yì hé hǎo ?
liáo yòng fā shī duān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.