Traditional

村思

揣分新辭祿,扶衰又度秋。
已將窮博健,更賴學忘憂。
船護煙陂鴨,欄歸草徑牛。
作勞何以慰,茅店問新篘。

Simplified

村思

揣分新辞禄,扶衰又度秋。
已将穷博健,更赖学忘忧。
船护烟陂鸭,栏归草径牛。
作劳何以慰,茅店问新篘。

Pronunciation

cūn sī

chuǎi fēn xīn cí lù , fú shuāi yòu dù qiū 。
yǐ jiāng qióng bó jiàn , gēng lài xué wàng yōu 。
chuán hù yān bēi yā , lán guī cǎo jìng niú 。
zuò láo hé yǐ wèi , máo diàn wèn xīn chōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.