Traditional

村舍雜書

折蓮釀作醯,采豆治作醬。
閉歷揆日時,汲井滌甕盎。
上奉時祭須,下給春耕餉。
咨爾後之人,歲事不可曠。

Simplified

村舍杂书

折莲酿作醯,采豆治作酱。
闭历揆日时,汲井涤瓮盎。
上奉时祭须,下给春耕饷。
咨尔後之人,岁事不可旷。

Pronunciation

cūn shè zá shū

zhē lián niàng zuò xī , cǎi dòu zhì zuò jiàng 。
bì lì kuí rì shí , jí jǐng dí wèng àng 。
shàng fèng shí jì xū , xià gěi chūn gēng xiǎng 。
zī ěr hòu zhī rén , suì shì bù kě kuàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.