Traditional

村舍

剝啄敲村舍,丫叉揖主人。
新墻拆龜兆,疏瓦斷魚鱗。
紅粒炊畬粟,青煙郁澗薪。
得床思熟睡,寒犬苦狺狺。

Simplified

村舍

剥啄敲村舍,丫叉揖主人。
新墙拆龟兆,疏瓦断鱼鳞。
红粒炊畲粟,青烟郁涧薪。
得床思熟睡,寒犬苦狺狺。

Pronunciation

cūn shè

bāo zhuó qiāo cūn shè , yā chā yī zhǔ rén 。
xīn qiáng chāi guī zhào , shū wǎ duàn yú lín 。
hóng lì chuī shē sù , qīng yān yù jiàn xīn 。
dé chuáng sī shú shuì , hán quǎn kǔ yín yín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.