Traditional

村舍

筱屋楓林下,柴門芡浦旁。
先鳴雞腷膊,徐上日蒼涼。
服藥貧寧輟,觀書老有常。
仍須教童徲,世世力耕桑。

Simplified

村舍

筱屋枫林下,柴门芡浦旁。
先鸣鸡腷膊,徐上日苍凉。
服药贫宁辍,观书老有常。
仍须教童徲,世世力耕桑。

Pronunciation

cūn shè

xiǎo wū fēng lín xià , chái mén qiàn pǔ páng 。
xiān míng jī bì bó , xú shàng rì cāng liáng 。
fú yào pín níng chuò , guān shū lǎo yǒu cháng 。
réng xū jiào tóng tí , shì shì lì gēng sāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.