Traditional

村酒

亂山落日漁歌長,平疇遠風粳稻香。
酒旗搖搖截官道,歸家未遲君試嘗。

Simplified

村酒

乱山落日渔歌长,平畴远风粳稻香。
酒旗摇摇截官道,归家未迟君试尝。

Pronunciation

cūn jiǔ

luàn shān luò rì yú gē cháng , píng chóu yuǎn fēng jīng dào xiāng 。
jiǔ qí yáo yáo jié guān dào , guī jiā wèi chí jūn shì cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.