Traditional

杜秀才畫立走水牛歌

昆侖兒,騎白象,時時鎖著師子項。
奚奴跨馬不搭鞍,立走水牛驚漢官。
江村小兒好誇騁,腳踏牛頭上牛領。
淺草平田攃過時,大蟲著鈍幾落井。
杜生知我戀滄洲,畫作一障張床頭。
八十老婆拍手笑,妒他織女嫁牽牛。

Simplified

杜秀才画立走水牛歌

昆仑儿,骑白象,时时锁著师子项。
奚奴跨马不搭鞍,立走水牛惊汉官。
江村小儿好夸骋,脚踏牛头上牛领。
浅草平田攃过时,大虫著钝几落井。
杜生知我恋沧洲,画作一障张床头。
八十老婆拍手笑,妒他织女嫁牵牛。

Pronunciation

dù xiù cái huà lì zǒu shuǐ niú gē

kūn lún ér , qí bái xiàng , shí shí suǒ zhù shī zǐ xiàng 。
xī nú kuà mǎ bù dā ān , lì zǒu shuǐ niú jīng hàn guān 。
jiāng cūn xiǎo ér hǎo kuā chěng , jiǎo tà niú tóu shàng niú lǐng 。
qiǎn cǎo píng tián cā guò shí , dà chóng zhù dùn jī luò jǐng 。
dù shēng zhī wǒ liàn cāng zhōu , huà zuò yī zhàng zhāng chuáng tóu 。
bā shí lǎo pó pāi shǒu xiào , dù tā zhī nǚ jià qiān niú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.