Traditional

杜陵叟

杜陵叟,杜陵居,歲種薄田一頃余。
三月無雨旱風起,麥苗不秀多黃死。
九月降霜秋早寒,禾穗未熟皆青幹。
長吏明知不申破,急斂暴征求考課。
典桑賣地納官租,明年衣食將何如?
剝我身上帛,奪我口中粟。
虐人害物即豺狼,何必鉤爪鋸牙食人肉!
不知何人奏皇帝,帝心惻隱知人弊。
白麻紙上書德音,京畿盡放今年稅。
昨日裏胥方到門,手持敕牒榜鄉村。
十家租稅九家畢,虛受吾君蠲免恩。

Simplified

杜陵叟

杜陵叟,杜陵居,岁种薄田一顷余。
三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死。
九月降霜秋早寒,禾穗未熟皆青干。
长吏明知不申破,急敛暴征求考课。
典桑卖地纳官租,明年衣食将何如?
剥我身上帛,夺我口中粟。
虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉!
不知何人奏皇帝,帝心恻隐知人弊。
白麻纸上书德音,京畿尽放今年税。
昨日里胥方到门,手持敕牒榜乡村。
十家租税九家毕,虚受吾君蠲免恩。

Pronunciation

dù líng sǒu

dù líng sǒu , dù líng jū , suì zhǒng báo tián yī qǐng yú 。
sān yuè wú yǔ hàn fēng qǐ , mài miáo bù xiù duō huáng sǐ 。
jiǔ yuè jiàng shuāng qiū zǎo hán , hé suì wèi shú jiē qīng gān 。
cháng lì míng zhī bù shēn pò , jí liǎn bào zhēng qiú kǎo kè 。
diǎn sāng mài dì nà guān zū , míng nián yī shí jiāng hé rú ?
bāo wǒ shēn shàng bó , duó wǒ kǒu zhōng sù 。
n bù zhī hé rén zòu huáng dì , dì xīn cè yǐn zhī rén bì 。
bái má zhǐ shàng shū dé yīn , jīng jī jìn fàng jīn nián shuì 。
zuó rì lǐ xū fāng dào mén , shǒu chí chì dié bǎng xiāng cūn 。
shí jiā zū shuì jiǔ jiā bì , xū shòu wú jūn juān miǎn ēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.