Traditional

楊柳枝 依托宋宮人玉真鬼詞,與金李生遇,

已謝芳華更不留。
幾經秋。
故宮臺榭隻荒邱。
忍回頭。
塞外風霜家萬裏,望中愁。
楚魂湘血恨悠悠。
此生休。

Simplified

杨柳枝 依托宋宫人玉真鬼词,与金李生遇,

已谢芳华更不留。
几经秋。
故宫台榭只荒邱。
忍回头。
塞外风霜家万里,望中愁。
楚魂湘血恨悠悠。
此生休。

Pronunciation

yáng liǔ zhī yī tuō sòng gōng rén yù zhēn guǐ cí , yǔ jīn lǐ shēng yù ,

yǐ xiè fāng huá gēng bù liú 。
jī jīng qiū 。
gù gōng tái xiè zhī huāng qiū 。
rěn huí tóu 。
sāi wài fēng shuāng jiā wàn lǐ , wàng zhōng chóu 。
chǔ hún xiāng xuè hèn yōu yōu 。
cǐ shēng xiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.