Traditional

楊柳枝

兩枝楊柳小樓中,裊娜多年伴醉翁。
明日放歸歸去後,世間就不要春風。

Simplified

杨柳枝

两枝杨柳小楼中,袅娜多年伴醉翁。
明日放归归去后,世间就不要春风。

Pronunciation

yáng liǔ zhī

liǎng zhī yáng liǔ xiǎo lóu zhōng , niǎo nà duō nián bàn zuì wēng 。
míng rì fàng guī guī qù hòu , shì jiān jiù bù yào chūn fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.