Traditional

楊柳枝

前有別楊柳枝,夢得繼和有“春盡絮飛”之句。
又復戲答。
柳老春深日又斜,任他飛向別人家。
誰能更學孩童戲,尋逐春風捉柳花。

Simplified

杨柳枝

前有别杨柳枝,梦得继和有“春尽絮飞”之句。
又复戏答。
柳老春深日又斜,任他飞向别人家。
谁能更学孩童戏,寻逐春风捉柳花。

Pronunciation

yáng liǔ zhī

qián yǒu bié yáng liǔ zhī , mèng dé jì hé yǒu p chūn jìn xù fēi q zhī jù 。
yòu fù xì dá 。
liǔ lǎo chūn shēn rì yòu xié , rèn tā fēi xiàng bié rén jiā 。
shuí néng gēng xué hái tóng xì , xún zhú chūn fēng zhuō liǔ huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.