Traditional

楊柳枝

蘇家小女舊知名,楊柳風前別有情。
剝條盤作銀環樣,卷葉吹為玉笛聲。

Simplified

杨柳枝

苏家小女旧知名,杨柳风前别有情。
剥条盘作银环样,卷叶吹为玉笛声。

Pronunciation

yáng liǔ zhī

sū jiā xiǎo nǚ jiù zhī míng , yáng liǔ fēng qián bié yǒu qíng 。
bāo tiáo pán zuò yín huán yàng , juàn yè chuī wéi yù dí shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.