Traditional

楊柳枝

一樹春風千萬枝,嫩於金色軟於絲。
永豐南角荒園裏,盡日無人屬阿誰?

Simplified

杨柳枝

一树春风千万枝,嫩于金色软于丝。
永丰南角荒园里,尽日无人属阿谁?

Pronunciation

yáng liǔ zhī

yī shù chūn fēng qiān wàn zhī , nèn yú jīn sè ruǎn yú sī 。
yǒng fēng nán jiǎo huāng yuán lǐ , jìn rì wú rén shǔ ā shuí ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.