Traditional

楊柳枝

一樹衰殘委泥土,雙林榮曜植天庭。
定知此後天文裏,柳宿光中添兩星。

Simplified

杨柳枝

一树衰残委泥土,双林荣曜植天庭。
定知此后天文里,柳宿光中添两星。

Pronunciation

yáng liǔ zhī

yī shù shuāi cán wěi ní tǔ , shuāng lín róng yào zhí tiān tíng 。
dìng zhī cǐ hòu tiān wén lǐ , liǔ sù guāng zhōng tiān liǎng xīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.