Traditional

楊柳歌

河邊楊柳百丈枝,別有長條踠地垂。
河水沖激根株危,倏忽河中風浪吹。
可憐巢裏鳳凰兒,無故當年生別離。
流槎一去上天池,織女支機當見隨。
誰言從來蔭數國,直用東南一小枝。
昔日公子出南皮,何處相尋玄武陂。
駿馬翩翩西北馳,左右彎弧仰月支。
連錢障泥渡水騎,白玉手板落盤螭。
君言丈夫無意氣,試問燕山那得碑。
鳳凰新管蕭史吹,朱鳥春窗玉女窺。
銜雲酒杯赤瑪瑙,照日食螺紫琉璃。
百年霜露奄離披,一旦功名不可為。
定是懷王作計誤,無事翻復用張儀。
不如飲酒高陽池,日暮歸時倒接離。
武昌城下誰見移,官渡營前那可知。
獨憶飛絮鵝毛下,非復青絲馬尾垂。
欲與梅花留一曲,共將長笛管中吹。

Simplified

杨柳歌

河边杨柳百丈枝,别有长条踠地垂。
河水冲激根株危,倏忽河中风浪吹。
可怜巢里凤凰儿,无故当年生别离。
流槎一去上天池,织女支机当见随。
谁言从来荫数国,直用东南一小枝。
昔日公子出南皮,何处相寻玄武陂。
骏马翩翩西北驰,左右弯弧仰月支。
连钱障泥渡水骑,白玉手板落盘螭。
君言丈夫无意气,试问燕山那得碑。
凤凰新管萧史吹,朱鸟春窗玉女窥。
衔云酒杯赤玛瑙,照日食螺紫琉璃。
百年霜露奄离披,一旦功名不可为。
定是怀王作计误,无事翻复用张仪。
不如饮酒高阳池,日暮归时倒接离。
武昌城下谁见移,官渡营前那可知。
独忆飞絮鹅毛下,非复青丝马尾垂。
欲与梅花留一曲,共将长笛管中吹。

Pronunciation

yáng liǔ gē

hé biān yáng liǔ bǎi zhàng zhī , bié yǒu cháng tiáo wǎn dì chuí 。
hé shuǐ chōng jī gēn zhū wēi , shū hū hé zhōng fēng làng chuī 。
kě lián cháo lǐ fèng huáng ér , wú gù dāng nián shēng bié lí 。
liú chá yī qù shàng tiān chí , zhī nǚ zhī jī dāng jiàn suí 。
shuí yán cóng lái yīn shù guó , zhí yòng dōng nán yī xiǎo zhī 。
xī rì gōng zǐ chū nán pí , hé chǔ xiāng xún xuán wǔ bēi 。
jùn mǎ piān piān xī běi chí , zuǒ yòu wān hú yǎng yuè zhī 。
lián qián zhàng ní dù shuǐ qí , bái yù shǒu bǎn luò pán chī 。
jūn yán zhàng fū wú yì qì , shì wèn yàn shān nà dé bēi 。
fèng huáng xīn guǎn xiāo shǐ chuī , zhū niǎo chūn chuāng yù nǚ kuī 。
xián yún jiǔ bēi chì mǎ nǎo , zhào rì shí luó zǐ liú lí 。
bǎi nián shuāng lù yǎn lí pī , yī dàn gōng míng bù kě wéi 。
dìng shì huái wáng zuò jì wù , wú shì fān fù yòng zhāng yí 。
bù rú yǐn jiǔ gāo yáng chí , rì mù guī shí dǎo jiē lí 。
wǔ chāng chéng xià shuí jiàn yí , guān dù yíng qián nà kě zhī 。
dú yì fēi xù é máo xià , fēi fù qīng sī mǎ wěi chuí 。
yù yǔ méi huā liú yī qū , gòng jiāng cháng dí guǎn zhōng chuī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.