Traditional

楊氏林亭探得古槎

千年古貌多,八月秋濤晚。
偶被主人留,那知來近遠。

Simplified

杨氏林亭探得古槎

千年古貌多,八月秋涛晚。
偶被主人留,那知来近远。

Pronunciation

yáng shì lín tíng tàn dé gǔ chá

qiān nián gǔ mào duō , bā yuè qiū tāo wǎn 。
ǒu bèi zhǔ rén liú , nà zhī lái jìn yuǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.