Traditional

杭州景致

松風碎助潮聲急,竹露零添澗水流。

Simplified

杭州景致

松风碎助潮声急,竹露零添涧水流。

Pronunciation

háng zhōu jǐng zhì

sōng fēng suì zhù cháo shēng jí , zhú lù líng tiān jiàn shuǐ liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.