Traditional

松下琴贈客

松寂風初定,琴清夜欲闌。
偶因群動息,試撥一聲看。
寡鶴當徽怨,秋泉應指寒。
慚君此傾聽,本不為君彈。

Simplified

松下琴赠客

松寂风初定,琴清夜欲阑。
偶因群动息,试拨一声看。
寡鹤当徽怨,秋泉应指寒。
惭君此倾听,本不为君弹。

Pronunciation

sōng xià qín zèng kè

sōng jì fēng chū dìng , qín qīng yè yù lán 。
ǒu yīn qún dòng xī , shì bō yī shēng kàn 。
guǎ hè dāng huī yuàn , qiū quán yīng zhǐ hán 。
cán jūn cǐ qīng tīng , běn bù wéi jūn dàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.