Traditional

板橋路

梁苑城西二十裏,一渠春水柳千條。
若為此路今重過,十五年前舊板橋。
曾共玉顏橋上別,不知消息到今朝。

Simplified

板桥路

梁苑城西二十里,一渠春水柳千条。
若为此路今重过,十五年前旧板桥。
曾共玉颜桥上别,不知消息到今朝。

Pronunciation

bǎn qiáo lù

liáng yuàn chéng xī èr shí lǐ , yī qú chūn shuǐ liǔ qiān tiáo 。
ruò wéi cǐ lù jīn zhòng guò , shí wǔ nián qián jiù bǎn qiáo 。
zēng gòng yù yán qiáo shàng bié , bù zhī xiāo xī dào jīn zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.