Traditional

極相思

江頭疏雨輕煙。
寒食落花天。
翻紅墜素,殘霞暗錦,一段淒然。
惆悵東君堪恨處,也不念,冷落尊前。
那堪更看,漫空相趁,柳絮榆錢。

Simplified

极相思

江头疏雨轻烟。
寒食落花天。
翻红坠素,残霞暗锦,一段凄然。
惆怅东君堪恨处,也不念,冷落尊前。
那堪更看,漫空相趁,柳絮榆钱。

Pronunciation

jí xiāng sī

jiāng tóu shū yǔ qīng yān 。
hán shí luò huā tiān 。
fān hóng zhuì sù , cán xiá àn jǐn , yī duàn qī rán 。
chóu chàng dōng jūn kān hèn chǔ , yě bù niàn , lěng luò zūn qián 。
nà kān gēng kàn , màn kōng xiāng chèn , liǔ xù yú qián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.