Traditional

枕上作

風疾侵淩臨老頭,血凝筋滯不調柔。
甘從此後支離臥,賴是從前爛熳遊。
回思往事紛如夢,轉覺余生杳若浮。
浩氣自能充靜室,驚飆何必蕩虛舟。
腹空先進松花酒,膝冷重裝桂布裘。
若問樂天憂病否,樂天知命了無憂。

Simplified

枕上作

风疾侵凌临老头,血凝筋滞不调柔。
甘从此后支离卧,赖是从前烂熳游。
回思往事纷如梦,转觉余生杳若浮。
浩气自能充静室,惊飙何必荡虚舟。
腹空先进松花酒,膝冷重装桂布裘。
若问乐天忧病否,乐天知命了无忧。

Pronunciation

zhěn shàng zuò

fēng jí qīn líng lín lǎo tóu , xuè níng jīn zhì bù diào róu 。
gān cóng cǐ hòu zhī lí wò , lài shì cóng qián làn màn yóu 。
huí sī wǎng shì fēn rú mèng , zhuǎn jué yú shēng yǎo ruò fú 。
hào qì zì néng chōng jìng shì , jīng biāo hé bì dàng xū zhōu 。
fù kōng xiān jìn sōng huā jiǔ , xī lěng zhòng zhuāng guì bù qiú 。
ruò wèn lè tiān yōu bìng fǒu , lè tiān zhī mìng liǎo wú yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.