Traditional

枕上聞布谷聲

老去惟思日月遲,更堪青鬢總成絲。
無端催取流年去,最恨溪頭布谷兒。

Simplified

枕上闻布谷声

老去惟思日月迟,更堪青鬓总成丝。
无端催取流年去,最恨溪头布谷儿。

Pronunciation

zhěn shàng wén bù gǔ shēng

lǎo qù wéi sī rì yuè chí , gēng kān qīng bìn zǒng chéng sī 。
wú duān cuī qǔ liú nián qù , zuì hèn xī tóu bù gǔ ér 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.