Traditional

枕上

守書眼欲闇,投枕乃了然。
兒曹戒曳履,相語翁正眠;豈知擁敗褐,炯如寒魚鰥。
少時笑老人,其事今好還。
蕭蕭雙白鬢,忽忽七十年,豈惟老態出,已覺衰病纏。
白晝尚便靜,況此清夜闌。
妙處殆難名,睡與不睡間。

Simplified

枕上

守书眼欲闇,投枕乃了然。
儿曹戒曳履,相语翁正眠;岂知拥败褐,炯如寒鱼鳏。
少时笑老人,其事今好还。
萧萧双白鬓,忽忽七十年,岂惟老态出,已觉衰病缠。
白昼尚便静,况此清夜阑。
妙处殆难名,睡与不睡间。

Pronunciation

zhěn shàng

shǒu shū yǎn yù àn , tóu zhěn nǎi liǎo rán 。
ér cáo jiè yè lǚ , xiāng yǔ wēng zhèng mián û qǐ zhī yōng bài hè , jiǒng rú hán yú guān 。
shǎo shí xiào lǎo rén , qí shì jīn hǎo huán 。
xiāo xiāo shuāng bái bìn , hū hū qī shí nián , qǐ wéi lǎo tài chū , yǐ jué shuāi bìng chán 。
bái zhòu shàng biàn jìng , kuàng cǐ qīng yè lán 。
miào chǔ dài nán míng , shuì yǔ bù shuì jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.