Traditional

枕上

呼兒初夜上門關,怕冷貪眠自笑孱。
月色橫分窗一半,秋聲正在樹中間。
暮年不復樽前樂,浮世無如枕上閑。
鏈句未安姑棄置,明朝追記尚班班。

Simplified

枕上

呼儿初夜上门关,怕冷贪眠自笑孱。
月色横分窗一半,秋声正在树中间。
暮年不复樽前乐,浮世无如枕上闲。
链句未安姑弃置,明朝追记尚班班。

Pronunciation

zhěn shàng

hū ér chū yè shàng mén guān , pà lěng tān mián zì xiào chán 。
yuè sè héng fēn chuāng yī bàn , qiū shēng zhèng zài shù zhōng jiān 。
mù nián bù fù zūn qián lè , fú shì wú rú zhěn shàng xián 。
liàn jù wèi ān gū qì zhì , míng zhāo zhuī jì shàng bān bān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.