Traditional

枕屏子

涉歷名山,巖巒盡皆遊過。
上高坡。
登峻嶺,勞神怎麽。
道在身,心著物,交加相躲。
終不失,本來這個。
白日同行,晚來同眠同臥。
到天明相逐定,同行共坐。
驀然地,忽然間,分明識破。
元來是大哥。

Simplified

枕屏子

涉历名山,岩峦尽皆游过。
上高坡。
登峻岭,劳神怎么。
道在身,心着物,交加相躲。
终不失,本来这个。
白日同行,晚来同眠同卧。
到天明相逐定,同行共坐。
蓦然地,忽然间,分明识破。
元来是大哥。

Pronunciation

zhěn píng zǐ

shè lì míng shān , yán luán jìn jiē yóu guò 。
shàng gāo pō 。
dēng jùn lǐng , láo shén zěn me 。
dào zài shēn , xīn zhuó wù , jiāo jiā xiāng duǒ 。
zhōng bù shī , běn lái zhè gè 。
bái rì tóng xíng , wǎn lái tóng mián tóng wò 。
dào tiān míng xiāng zhú dìng , tóng xíng gòng zuò 。
mò rán dì , hū rán jiān , fēn míng shí pò 。
yuán lái shì dà gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.