Traditional

林居秋日

桔橰引水遶荒畦,病臥蝸廬不厭低。
小聚數家秋靄裏,平波千頃夕陽西。
亭臯草木猶蔥蒨,天上風雲已慘淒。
逋負如山炊米盡,終年枉是把鉏犁。

Simplified

林居秋日

桔槔引水遶荒畦,病卧蜗庐不厌低。
小聚数家秋霭里,平波千顷夕阳西。
亭皋草木犹葱蒨,天上风云已惨凄。
逋负如山炊米尽,终年枉是把鉏犁。

Pronunciation

lín jū qiū rì

jié gāo yǐn shuǐ rào huāng qí , bìng wò wō lú bù yàn dī 。
xiǎo jù shù jiā qiū ǎi lǐ , píng bō qiān qǐng xī yáng xī 。
tíng gāo cǎo mù yóu cōng qiàn , tiān shàng fēng yún yǐ cǎn qī 。
bū fù rú shān chuī mǐ jìn , zhōng nián wǎng shì bǎ chú lí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.