Traditional

枯桑

道傍老枯樹,枯來非一朝。
皮黃外尚活,心黑中先焦。
有似多憂者,非因外火燒。

Simplified

枯桑

道傍老枯树,枯来非一朝。
皮黄外尚活,心黑中先焦。
有似多忧者,非因外火烧。

Pronunciation

kū sāng

dào bàng lǎo kū shù , kū lái fēi yī zhāo 。
pí huáng wài shàng huó , xīn hēi zhōng xiān jiāo 。
yǒu sì duō yōu zhě , fēi yīn wài huǒ shāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.